ویژگی های براکت متحرک ریلی:

  • طراحی و ساخت دقیق صنعتی جهت سهولت نصب و کاربری
  • مناسب برای نصب ویدئووال با ماتریس 2×2
  • دارای ریل آلومینیومی مستحکم